O PROJEKCIE

Program operacyjny Inteligentny Rozwój. Projekt współfinansowany ze środków UE.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój


Tytuł projektu:

Uzyskanie ochrony patentowej dla rozwiązań umożliwiających wdrożenie na rynek innowacyjnej technologii identyfikacji bakterii poprzez zastosowanie do oznaczenia zjawiska dyfrakcji laserowej.

Wartość projektu

399 839.00 PLN

Nazwa programu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej.

Wkład Funduszy Europejskich

172 400.00 PLN


Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest uzyskanie ochrony własności przemysłowej dla rezultatów prac B+R przeprowadzonych przez firmę Bioavlee sp.z o.o. nad innowacyjną technologią identyfikacji bakterii poprzez zastosowanie do oznaczenia zjawiska dyfrakcji laserowej. Firma Bioavlee przeprowadziła prace B+R, które umożliwiły opracowanie rozwiązania umożliwiającego dokładne, szybkie i w pełni automatyczne przeprowadzanie badań mikrobiologicznych.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest uzyskanie ochrony własności przemysłowej w trybie międzynarodowym oraz walidacje w wybranych krajach europejskich i USA.

Planowane jest złożenie zgłoszenia patentowego. Projekt wpisuje się w cel główny poddziałania 2.3.4. poprzez działania na rzecz pozyskanie ochrony własności przemysłowej przez podmiot z sektora MŚP.

Planowane efekty

Rezultatem projektu będzie złożenie jednego zgłoszenia patentowego,
a w konsekwencji objęcie ochroną patentową wyników prac B+R, co umożliwi rozpoczęcie sprzedaży opartego na opatentowanych technologiach urządzenia oraz świadczenie usług przy jego wykorzystaniu na rynkach zagranicznych.

Umożliwi to pozyskanie przychodów z eksportu, rozwój firmy
i jej działalności eksportowej.