O PROJEKCIE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 III Osi priorytetowej. Projekt współfinansowany ze środków UE.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Tytuł projektu:

Wprowadzenie spółki z branży biotechnologicznej na rynek NewConnect.

Wartość projektu

117 342.00 PLN

Nazwa programu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.

Wkład Funduszy Europejskich

95 400.00 PLN


Przedmiot projektu

Efektem realizacji projektu będzie pozyskanie środków finansowych umożliwiających przeprowadzenie niezbędnych prac B+R i wdrożenie nowego rozwiązania na rynek.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest  wprowadzenie spółki Bioavlee na rynek NewConnect i pozyskanie zewnętrznego finansowania na kontynuację prac B+R nad innowacyjnym rozwiązaniem do identyfikacji drobnoustrojów przy wykorzystaniu dyfrakcji laserowej. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zakup usług doradczych polegających na przygotowaniu niezbędnych dokumentów i analiz koniecznych do przeprowadzenia emisji akcji.