O PROJEKCIE

POIR „Szybka Ścieżka”. Projekt współfinansowany ze środków UE.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – „Szybka Ścieżka”

Tytuł projektu:

Rozwój technologii identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości bakterii bazującego na zjawisku dyfrakcji laserowej oraz analizie cech morfologicznych kolonii bakteryjnych.

Wartość projektu

4 890 702.13 PLN

Nazwa programu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 – „Szybka Ścieżka”.  Oś priorytetowa. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw. Poddziałanie – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Wkład Funduszy Europejskich

2 934 421.28 PLN


Przedmiot projektu

Przeprowadzone przez zespół Bioavlee badania potwierdziły możliwość rozpoznania gatunków bakterii na podstawie cech liczbowych, ekstrahowanych z widm dyfrakcyjnych kolonii bakterii. Badania potwierdzają również przewagę metody opartej na dyfraktogramach kolonii bakteryjnych nad innymi stosowanymi do identyfikacji rodzaju patogenu bakteryjnego. Przeprowadzone prace B+R stanowiły poszerzenie zakresu wyników prac B+R oraz patentów zakupionych przez Wnioskodawcę od Politechniki Wrocławskiej – patenty P.395007 z dnia 25.05.2011 i P.395120 z dnia 03.06.2011. Technologia jest obecnie na VI poziomie gotowości technologicznej. Jej wprowadzenie na rynek wymaga przeprowadzenia prac B+R w celu do prowadzenia do poziomu IX TRL.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest opracowanie i rozwój innowacyjnej technologii identyfikacji bakterii i systemu wspierania decyzji lekarsko- weterynaryjnych poprzez zastosowanie zjawiska dyfrakcji laserowej. Rezultatem projektu będzie innowacyjne w skali Unii Europejskiej urządzenie do identyfikacji bakterii i wspierania decyzji lekarsko-weterynaryjnych . Zgodnie z przeprowadzoną szczegółową analizą publikacji naukowych i baz patentowych (dostępne w siedzibie Spółki) nie istnieje obecnie na rynku europejskim podobne rozwiązanie i nie były prowadzone prace badawcze w tym zakresie.

Planowane do opracowania urządzenie będzie pierwszym na rynku, bezobsługowym „robotem” diagnostycznym, który łączy tradycyjną hodowlę bakterii, z zastosowaniem dyfrakcji laserowej i sztucznej inteligencji. Nowa technologia umożliwi szybką, efektywną i ekonomicznie opłacalną identyfikację bakterii oraz wspierania decyzji lekarsko-weterynaryjnych.

Planowane efekty

Oczekiwane rezultaty wdrożenia projektowanego rozwiązania na rynek diagnostyki laboratoryjnej to:

  • zwiększenie skuteczności stosowanych terapii antybiotykowych,
  • ograniczenie stosowania antybiotyków w terapii ludzi i zwierząt do niezbędnego minimum,
  • skrócenie czasu niezbędnego do zastosowania odpowiedniej terapii leczniczej,
  • obniżenie kosztów terapii,
  • ograniczenie rozprzestrzeniania się lekooporności bakterii,
  • obniżenie zachorowalności i śmiertelności pacjentów,
  • poprawa jakości i bezpieczeństwa żywności.