O PROJEKCIE

RPOWD 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków UE.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Tytuł projektu:

Rozwój innowacyjnego urządzenia do identyfikacji bakterii w oparciu o zjawisko dyfrakcji laserowej.

Wartość projektu

4 813 806.00 PLN

Nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”. Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa– konkurs horyzontalny” Schemat 1.2 A. Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R.

Wkład Funduszy Europejskich

2 304 145.20 PLN


Przedmiot projektu

Rozwój innowacyjnej technologii identyfikacji bakterii w oparciu o zjawisko dyfrakcji laserowej.

Cele projektu

Opracowanie prototypu produkcyjnego skierowanego dla producentów kosmetyków.

Planowane efekty

Rezultatem projektu będzie opracowane, przetestowane i gotowe do wdrożenia innowacyjne urządzenie umożliwiające identyfikację bakterii w oparciu o zjawisko dyfrakcji laserowej dostosowane do branży kosmetycznej.