O TECHNOLOGII

Opatentowana technologia pozwala na skuteczne i szybkie odkodowanie szczegółowych informacji o mikroorganizmach, wykorzystując ich właściwości optyczne oraz morfologiczne.

Nasza przełomowa technologia analizy mikrobiologicznej umożliwia szybką i skuteczną identyfikację mikroorganizmów. Rozwiązania służące do określania kontaminacji mikrobiologicznej produktów są kluczowe m.in. dla przemysłu kosmetycznego jak i przemysłu spożywczego. Tymczasem obecnie nie ma rozwiązań dedykowanych do mikrobiologii dla dynamicznie rosnącego rynku kosmetyków, wartego 675 mld USD w 2020 r. (wg prognozy Research&Markets).

Żeby sprostać oczekiwaniom i wyzwaniom przemysłu, urządzenie Avlee 650 wykorzystuje opatentowaną przez Bioavlee metodę dyfrakcji laserowej. Pozwala ona uzyskać efekt „odcisku palca” badanych drobnoustrojów poprzez dyfrakcję światła na koloniach mikroorganizmów.

Nasze rozwiązanie zapewnia:

 • bardzo dokładną, automatyczną identyfikację drobnoustrojów w badanej próbce dzięki zastosowanym algorytmom samouczącym,
 • analizę przeprowadzaną na podłożu ogólnym – zmniejszenie ilości odpadów,
 • krótszy czas badań niż w przypadku dotychczasowych rozwiązań.

Jak to działa?

Technologia identyfikacji Bioavlee wykorzystuje fakt, że kolonie mikroorganizmów wykazują specyficzne właściwości optyczne (współczynnik absorpcji oraz załamania światła) oraz morfologiczne (profil, kształt krawędzi). Właściwości te prowadzą do modulacji zarówno amplitudy, jak i fazy padających na kolonie wiązek świetlnych. W wyniku tej transformacji, wiązki ulegają dyfrakcji na koloniach, które działają jak soczewka i tym samym stają się nośnikiem informacji.

Technologia Bioavlee odkodowuje informacje o mikroorganizmach dzięki:

 1. Rejestracji i analizie wzorców optycznych w postaci widm dyfrakcyjnych Fresnela.
 2. Zastosowaniu zaawansowanych metod statystycznych, opartych na cechach ilościowych widm dyfrakcyjnych kolonii bakterii.
 3. Budowaniu modeli klasyfikacyjnych.
 4. Infrastrukturze sieciowej wykonującej całość analityki danych oraz obsługującej użytkowników i administrację.
 5. Referencyjnej bazie zdjęć kolonii mikrobiologicznych w chmurze.

Przykładowe widma dyfrakcyjne

Candida albicans

Enterococcus faecalis

Escherichia coli

Pseudomonas aeruginosa

Serratia marcescens

Staphylococcus aureus

Co wyróżnia naszą technologię?

Automatyczna identyfikacja mikroorganizmów zaprojektowana m.in. dla branży kosmetycznej.

W przeciwieństwie do metod biochemicznych zapewnia nieniszczące i bezkontaktowe badanie próbek. Pozwala na przeprowadzenie kolejnych analiz na próbkach.

Identyfikacja bakterii z wysoką dokładnością powyżej 90%.

Umożliwia analizę próbek różnych gatunków mikroorganizmów na podłożu stałym.

Niższy koszt i krótszy czas badań. Wydawanie wyników analiz o 24 h szybciej.

Automatyzacja odczytu i klasyfikacji zmniejsza ryzyko błędnej identyfikacji mikrobiologicznej.

NASZE PATENTY

Przełomowy charakter technologii Bioavlee oznacza jej unikalność w skali świata.
Dlatego obejmujemy ochroną patentową coraz to nowe efekty prac naszego zespołu badawczo-rozwojowego.


2016

 • Polski patent dotyczący sposobu i układu badania mikroorganizmów hodowanych na podłożach stałych (P.411946).
 • Międzynarodowe zgłoszenie patentowe pod tytułem „Method And System For Identifying Microorganisms”.
 • Złożenie wniosku patentowego w Wielkiej Brytanii.

2017

 • Wniosek patentowy dot. inkubatora – urządzenia umożliwiającego inkubacje poszczególnych próbek w różnych temperaturach (PZ4681PCTAW).
 • Na podstawie zgłoszenia międzynarodowego w procedurze PCT przygotowano zgłoszenie do European Patent Office (EPO), w Korei i Brazylii.

Sposób badania kolonii bakterii hodowanych na podłożach stałych i układ optyczny do badania kolonii bakterii hodowanych na podłożach stałych

Nr patentu: P.411946

„Wiązkę światła z koherentnego źródła światła, filtruje się w filtrze amplitudowym, polaryzuje oraz poszerza, przesłoną irysową reguluje się jej średnicę i wiązkę światła skupia się w tylnej płaszczyźnie ogniskowej dodatniej soczewki. Tak uformowaną wiązką światła oświetla się kolonię bakterii umieszczoną na transparentnym podłożu. Następnie wiązkę światła w detektorze poddaje się detekcji, po czym analizuje się rozkład natężenia światła ugiętego na kolonii bakterii”.

Przenośne urządzenie inkubacyjne

Nr zgłoszenia: PZ4681PCTAW

„Przenośne urządzenie inkubacyjne służy do zindywidualizowanej hodowli mikroorganizmów na płynnych i stałych podłożach odżywczych znajdujących się w naczyniach hodowlanych. Inkubatory laboratoryjne to urządzenia do hodowli komórek prokariotycznych oraz eukariotycznych w ustalonej temperaturze, utrzymujące korzystne warunki do ich wzrostu w płynnych i stałych pożywkach hodowlanych”.