Dla akcjonariuszy

Jako spółka technologiczna pracujemy nad szeregiem rozwiązań, usprawniających pracę w laboratoriach. Wielkość światowego rynku naszych urządzeń rośnie z roku na rok.

Informacje podstawowe

Spółka działa pod nazwą Biovlee. Spółka jest prowadzona w formie spółki akcyjnej.

Adres siedziby:
ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław.

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000714730, oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 9121874493.
Numer identyfikacji statystycznej (REGON): 02232693.

Akcjonariat

Wysokość kapitału zakładowego: 204.340,00 zł

Wysokość kapitału wpłaconego: 204.340,00 zł

 

Wyemitowane akcje:

  • Seria A | Ilość akcji: 330.000 | Rodzaj akcji: akcje imienne | Wartość nominalna: 0,1 zł
  • Seria B | Ilość akcji: 1.350.500 | Rodzaj akcji: akcje imienne | Wartość nominalna: 0,1 zł
  • Seria C | Ilość akcji: 139.000 | Rodzaj akcji: akcje imienne | Wartość niminalna: 0,1 zł
  • Seria D | Ilość akcji: 154.400 | Rodzaj akcji: akcje imienne | Wartość niminalna: 0,1 zł
  • Seria E | Ilość akcji: 69.500 | Rodzaj akcji: akcje imienne | Wartość nominalna: 0,1 zł

 

Główni akcjonariusze:

  • Leonarto Funds SCSP
  • Agencja Reklamowa Czart sp. z o.o
  • Robert Wilczyński
  • DFR Inwestycyjny sp. z o.o.

 

Dematerializacja akcji

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod nr tel. 601 785 399 lub adresem e-mail: michal.wronecki@bioavlee.com

 

Wezwanie do złożenia akcji w spółce z dnia 29.09.2020 >>